Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Dla autorów

1. Wszystkie artykuły publikowane w ,,Studia Philosophica Wratislaviensia’’ są recenzowane.

2. O przyjęciu tekstu do recenzji autorzy zostaną poinformowani w ciągu 50 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres.

3. O pozytywnej recenzji i przyjęciu tekstu do wydania autorzy zostaną poinformowani w ciągu 6 miesięcy.

4. Recenzje zostaną przesłane Autorom, którzy zobowiązują się do dokonania zasugerowanych w nich poprawek i korekt.

5. Teksty będą publikowane sukcesywnie, w zależności od zgodności z profilem tematycznym kolejnych numerów.

6. Przyjęty do druku tekst ukaże się nie później niż w ciągu 24 miesięcy od momentu zakwalifikowania go do druku.

7. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowanego RTF. Maksymalna objętość tekstu:

a) artykuł — 60 000 znaków ze spacjami,

b) recenzja — 25 000 znaków ze spacjami.

Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów oraz sporządzania przypisów znajdują się na stronie www.studiaphilosophica.pl w zakładce „Dla Autorów”.

8. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów z prośbą o dostosowanie ich do wymogów pisma.

9. Teksty publikowane w ,,Studia Philosophica Wratislaviensia’’ ukazują się zgodnie z zasadami open access.

10. Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji ,,Studia Philosophica Wratislaviensia’’ jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie SPW oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy w Internecie.

11. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.

12. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.

13. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz drukowany czasopisma SPW.Wszystkie udostępnione przez Wydawnictwo artykuły, w formacie PDF, znajdują się na stronie www.cns.wuwr.pl.

Teksty w wersji elektronicznej (drogą mailową lub tradycyjną na nośnikach cyfrowych) prosimy nadsyłać na adres:

studiaphilosophica@poczta.fm

lub

„Studia Philosophica Wratislaviensia”

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3

 

 

Instrukcje dotyczące formatowania tekstów

 

1. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowanego RTF. Maksymalna objętość tekstu:

a) artykuł — 60 000 znaków ze spacjami,

b) recenzja — 25 000 znaków ze spacjami.

2. Tekst powinien zawierać imię i nazwisko autora, jego instytucjonalną afiliację oraz osobisty numer ORCID; w przypadku nieposiadania numer ORCID, można go wygenerować pod adresem: https://orcid.org/signin.

3. Tekst powinien zawierać streszczenie w języku polskim, przekład streszczenia i tytułu w poprawnym języku angielskim, maksimum 6 słów kluczowych oraz bibliografię. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów z prośbą o dostosowanie ich do wymogów pisma.

4. Tekst powinien być sformatowany w następujący sposób:

 1. wielkość czcionki 12 pt; odstęp 1,5 wiersza; marginesy 2,5 cm;

 2. tytuły prac – kursywa; wyrazy obcojęzyczne – kursywa;

 3. cytaty:

  1. w cudzysłowie („ ... ”);

  2. przerwy w cytatach – [...];

  3. cytaty w cytatach - ,, ... » ... « ...”.

 4. nazwiska występujące w mianowniku powinny być poprzedzone inicjałem (-ami) imienia, w przypadkach zależnych bez inicjału (-ów);

 5. dopuszczalne wyróżnienie w tekście to: r o z s t r z e l e n i e lub kapitaliki; prosimy o niestosowanie czcionki pogrubionej;

 6. prosimy o ograniczenie do minimum stosowanie skrótów;

 7. przypisy w postaci klasycznej powinny być umieszczone na dole strony, a odnośnik na końcu zdania przed znakiem interpunkcyjnym; prosimy o niestosowanie typu harwardzkiego oraz typu numerycznego:

  1. książka: inicjał imienia + nazwisko, tytuł – kursywa, tłumacz – tłum./transl.: inicjał imienia + nazwisko, numer tomu – t. ..., miejsce wydania + rok wydania, strony – s. ...;

przykład: G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. E.I. Zieliński, t. 2: Platon i Arystoteles, Lublin 2001, s. 122-125.

 1.  
  1. artykuł: inicjał autora + nazwisko, tytuł – kursywa, tytuł periodyku – w cudzysłowie, rocznik – cyfry arabskie + rok, strony – s. ...;

przykład: P. Adamson, Aristotelianism and the Soul in the Arabic Plotinus, ,,Journal of History of Ideas” 62 (2001), s. 211-232.

 1.  
  1. tom zbiorowy: inicjał imienia + nazwisko, tytuł – kursywa, [w:] tytuł – kursywa, inicjał + nazwisko redaktora + red./ed./eds/hrsg., miejsce + rok wydania, strony – s. ...;

przykład: A. Sheppard, Plato’s „Phaedrus” in the „Theologia Platonica”, [w:] Proclus et la Théologie Platonicienne, A.Ph. Segonds, C. Steel (ed.), Leuven-Paris 2000, s. 415-423.

 

 1. Powtórzenie bezpośrednie jednej pozycji: ibidem, + strona;

 2. Powtórzenie danej pozycji: inicjał imienia + nazwisko, skrócony tytuł – kursywa, strona(y);

 3. Bibliografię przytaczanych publikacji prosimy umieścić na końcu tekstu wg wzoru:

 

Przykład 1, zapis bibliograficzny książki: Reale G., Historia filozofii starożytnej, tłum. E.I. Zieliński, t. 2: Platon i Arystoteles, Lublin 2001;

 

Przykład 2, zapis bibliograficzny artykułu: Adamson P., Aristotelianism and the Soul in the Arabic Plotinus, ,,Journal of History of Ideas” 62 (2001), ss. 211-232;

 

Przykład, zapis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej: A. Sheppard, Plato’s „Phaedrus” in the „Theologia Platonica”, [w:] Proclus et la Théologie Platonicienne, A.Ph. Segonds, C. Steel (ed.), Leuven-Paris 2000, ss. 415-423.

 

 1. Prosimy nie włączać funkcji ‘dzielenie wyrazów’;

 2. Prosimy nie wstawiać numerów stron;

 

Teksty w wersji elektronicznej prosimy nasyłać na adres: studiaphilosophica@poczta.fm.

 

 

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy