Dla autorów

 

1. Wszystkie artykuły publikowane w SPW są recenzowane.

2. O przyjęciu tekstu do recenzji autorzy zostaną poinformowani w ciągu 50 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres.

3. O pozytywnej recenzji i przyjęciu tekstu do wydania autorzy zostaną poinformowani w ciągu 6 miesięcy.

4. Recenzje zostaną przesłane Autorom, którzy zobowiązują się do dokonania zasugerowanych w nich poprawek i korekt.

5. Teksty będą publikowane sukcesywnie, w zależności od zgodności z profilem tematycznym kolejnych numerów.

6. Przyjęty do druku tekst ukaże się nie później niż w ciągu 24 miesięcy od momentu zakwalifikowania go do druku.

7. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowanego RTF. Maksymalna objętość tekstu:

a) artykuł — 60 000 znaków ze spacjami,

b) recenzja — 25 000 znaków ze spacjami.

Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów oraz sporządzania przypisów znajdują się na stronie www.studiaphilosophica.pl w zakładce „Dla Autorów”.

8. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów z prośbą o dostosowanie ich do wymogów pisma.

9. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim (do 1000 znaków ze spacjami).

10. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów.

11. Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji SPW jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie SPW oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy w internecie.

12. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.

13. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz drukowany czasopisma SPW.Wszystkie udostępnione przez Wydawnictwo artykuły, w formacie PDF, znajdują się na stronie www.cns.wuwr.pl.

Teksty w wersji elektronicznej (drogą mailową lub tradycyjną na nośnikach cyfrowych) prosimy nadsyłać na adres:

studiaphilosophica@poczta.fm

lub

„Studia Philosophica Wratislaviensia”

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3

 

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy